Villkor

Allmänna bestämmelser

Längdspår Sälen

Gästen (Ni) ansvarar för ditt sällskap och att ordningsreglerna efterlevs.

Ni skall ha gällande hemförsäkring.

Det är inte tillåtet att övernatta fler i lägenheten eller på tomten, än vad som angivits vid bokningen. Lägenheten får inte användas till något annat än fritidsändamål

Rökning får inte ske inomhus. Rök-och djursanering kostar 6000 sek

Om inte betalningen av bokningen sker i tid, annulleras hyresbekräftelsen omgående. Bokningen är bindande när bokningsavgiften betalats. Skall betalas senast 10 dagar efter att Ni erhållit bokningsbekräftelsen. Sker avbeställning tidigare än 6 veckor före tillträdesdagen behöver Ni inte betala mer än bokningsavgiften på 1500kr (högsäsong v52 till v16. Övrig tid 1000 kr. Avbeställer gästen senare än vad som angivits debiteras hela hyresbeloppet. Kan lägenheten återuthyras, återbetalas motsvarande belopp med avdrag för bokningsavgiften.

Om sjukdom drabbar någon i sällskapet, återbetalas hela beloppet med avdrag för bokningsavgiften. För detta krävs intyg av legitimerad läkare.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Både vi och ni har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken vi eller Ni kunnat förutse eller påverka. vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Ni betalat, med avdrag för den nytta Ni haft av lägenheten.

Ni disponerar lägenheten från kl. 15.00 tillträdesdagen och lämnar den senast kl. 11.00 avresedagen om inget annat överenskommits.

Ni och ditt sällskap ska själv hålla med sänglinne och handdukar, hushålls- och toalettpapper, disk och rengöringsmedel. Även maskindiskmedel.

Ni och ditt sällskap ska vara rädd om lägenheten, exempelvis får man inte gå inomhus med pjäxor.Ni ska vårda boendet väl och följa de anvisningar som gäller.
Ni ansvarar själv för inventarier och eventuella skador som uppstår på/i fastigheten genom att ni har varit vårdslösa. Ni är ersättningsskyldig för de skador som uppstår

Nattro ska råda i lägenheten mellan kl 23.00 – 07.00

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
Om Ni eller någon i sällskapet begår skadegörelse i lägenheten/området
Om boendet används till ej avsett ändamål
Om Ni eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/området.
Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall, har vi rätten att vräka dig med sällskap omedelbart och ni har ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Vid vräkning/avhysning debiteras ni minst 5000 kr för extraordinära kostnader. Betalning sker i samband med avresa. Vi förbehåller oss rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna era tillhörigheter. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Om ni ringer och ber oss hämta kvarglömda saker debiteras resa, tid och porto.

Borttappade nycklar debiteras med minst 2000 kr
Vid avresa ställ in disken torkad i skåpen och töm soporna. Onormal nedsmutsning åtgärdas och eventuella skador rapporteras rapporteras via tel. eller SMS. 0708920062.
Vissa veckor kommer deposition på minst 1000 kr för nycklar debiteras. Ni får tillbaka depositionen vid avresa efter att samtliga nycklar är återlämnade och depositionskvittot återlämnas.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun gäller.

Vid ankomst: Om boendet är ostädat kontakta oss omgående, 0708920062, städa inte själva! Om något saknas eller är trasigt när ni kommer, kontakta oss under kontorstid om det inte är brådskande. Under vistelsen: följ ordningsreglerna och var rädd om lägenheten.

Hyresvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för oss. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Bokning och betalning
Moms ingår i alla priser. När ni har bokat lägenheten via hemsidan, mail eller telefon skickas betalningsanvisningar och villkor.
Bokningsavgiften skall betala senast 10 dager efter att Ni erhållit bokningsbekräftelse.
Slutlikvid på lägenheten skall betalas senast 6 veckor innan tillträdesdagen. Om bokningstillfället sker mindre än 6 veckor före tillträdesdagen gäller betalning av hela beloppet inom 10 dagar. Vi har rätt att avboka lägenheten om ni inte betalar in i tid.
Ni måste ha en gällande hemförsäkring.

Åldersgräns
Vi tillämpar 23 års åldersgräns för bokning av lägenheten. Alla som bor i lägenheten utan målsman ska vara minst 23 år och legitimera sig vid nyckelutlämningen, visar det sig att någon är under 23 år har vi rätt att vräka er utan att ersätta för utlagd hyra. Bokning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk skada, polisanmäls. Vi friskriver sig för tryckfel och fel i informationen.
All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
Bokningen är bindande när bokningsavgiften betalats.  Sker avbeställning tidigare än 6 veckor före tillträdesdagen behöver Ni inte betala mer än bokningsavgiften på 1000 kr alt. 1500 kr.Se ovan. Avbeställer ni senare än 6 veckor debiteras hela hyresbeloppet. Kan lägenheten återuthyras, återbetalas motsvarande belopp med avdrag för bokningsavgiften. Om sjukdom drabbar någon i sällskapet, återbetalas hela beloppet med avdrag för bokningsavgiften. För detta krävs intyg av legitimerad läkare.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från förpliktelsenar att fullgöra ingångna avtal.

Var och när nycklar till lägenheten kan hämtas/lämnas meddelas i samband med slutbetalning.

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. Vi finns här för att du ska få en fantastisk skidsemester.